Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NSCông ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính.
- Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách hoặc nộp qua mạng, sau đây Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết trực tiếp.


Mẫu số: C1-02/NS(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTCcủa Bộ Tài chính)
Không ghi vào khu vực này
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ………...
Mã hiệu: ………
Số: ……………
Số tham chiếu(1):…………………
Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế:     
Địa chỉ:............................................................................................
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP: 
Người nộp thay:...............................................................................
Địa chỉ:............................................................................................
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP: 
Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt đểnộp NSNN theo: TKthuNSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP:         
Mở tại NH ủy nhiệm thu: ................................................................
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □
Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu:...........................................................................
Phần dành cho người nộp thuế ghi
Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT
Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo
Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo
Nội dung các khoản nộp NSNN
Số nguyên tệ
Số tiền VND
Mã chương
Mã tiểu mục

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ(2):............................................................
.........................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..
Mã ĐBHC: ………………………..
Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người nộp tiền
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
Thủ quỹ
Kế toán
Kế toán trưởng
(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ
(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từCổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tácquản lý.
(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.


Giải thích từng mục:
Loại tiền: Các bạn lựa chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền
Số tham chiếu: Nếu các bạn nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
Đề nghị NH/ KBNN: Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản đã đăng ký để nộp thuế điện tử
trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn
TK thu NSNN □      : Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.
TK thu hồi hoàn thuế GTGT □ : Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.
vào tài khoản của KBNN: Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu : Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách)
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
- Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 
Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0941 900 994 Hỗ trợ: 24/7
Share your views...

0 Respones to "Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS"

Đăng nhận xét