Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý–Doanh nghiệp mới thành lập hay đã thành lập xác định kỳ kê khai tháng hay quý như thế nào?

–Căn cứ văn bản hướng dẫn nào?


***Căn cứ:

1.Công văn Số: 8355/BTC-TCT , ngày 28 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

2.Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, Chi cục Thuế quận Đống Đa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cách xác định phương pháp kê khai thuế thuế GTGT theo quí hoặc tháng kỳ năm 2017-2019 như sau:

1.Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quí:

–Khai thuế theo Quý: áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

–Khai thuế theo Tháng: Trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng

++ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

++Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

++ Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

++Trường hợp NNT thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quí nhưng đã nộp mẫu 07/GTGT đăng ký khai thuế GTGT theo tháng thì tiếp tục thực hiện kê khai theo tháng ( trừ trường hợp NNT có nhu cầu đăng ký lại)

Lưu ý: Đề nghị Người nộp thuế không nộp cùng một thời điểm các hồ sơ khai thuế GTGT tháng và hồ sơ khai quý (Tờ khai quý chứa tháng đã nộp).

2.Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

–Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng)

–Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

3.Một số trường hợp cụ thể được hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1:Đối với các doanh nghiệp được lập trước ngày 15/11/2014, chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016, phương pháp kê khai thuế GTGT quý hoặc tháng kỳ năm 2017-2019 được xác định dựa trên doanh thu hoạt động của NNT năm 2016.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Trường hợp 2: Đối với các doanh nghiệp được lập từ ngày 15/11/2014 đến ngày 31/01/2015 (năm 2015 hoạt động đủ 12 tháng), phương pháp kê khai thuế GTGT quý hoặc tháng kỳ năm 2016-2018 được xác định dựa trên doanh thu hoạt động của NNT năm 2015.

Trường hợp 3: Đối với các doanh nghiệp được lập từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/01/2016(năm 2016 hoạt động đủ 12 tháng) thì năm 2015,2016 kê khai thuế GTGT theo quí, phương pháp kê khai thuế GTGT quí hoặc tháng kỳ năm 2017- 2019 được xác định dựa trên doanh thu hoạt động của NNT năm 2016.

Trường hợp 4:Đối với các doanh nghiệp được lập từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/01/2017 (năm 2017 hoạt động đủ 12 tháng) thìnăm 2016, 2017 kê khai thuế GTGT theo quí, phương pháp kê khai thuế GTGT quý hoặc tháng kỳ năm 2018-2020 được xác định dựa trên doanh thu hoạt động của NNT năm 2017.

Trường hợp 5:Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

Trường hợp 6:Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Trường hợp 7:Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Trường hợp 8:Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Trường hợp 9:Doanh nghiệp G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hải phòng Trường hợp 10:Trường hợpdoanh nghiệp thành lập trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

- Trường hợp Công ty thành lập từ tháng 06/2014 thì từ ngày 01/10/2014 công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Trường hợp từ 1/10/2014 công ty đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng thì công ty được lựa chọn:

+ Tiếp tục khai thuế GTGT theo tháng đến hết tháng 12/2014 và từ quý I/2015 công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

+ Hoặc công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ quý IV/2014. Đối với hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 10, tháng 11/2014 đơn vị có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc đề nghị hủy bỏ hồ sơ khai thuế GTGT tháng 10, tháng 11/2014 đã nộp.

- Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng theo năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

***Công văn: Số: 2573TB/CCT-KK KTT & TH ngày 10/2/2017Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại huyện đông anh –Công văn 5878/TCT-CS ngày 27/12/2014 chính sách thuế giá trị gia tăng
Share your views...

0 Respones to "Kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý"

Đăng nhận xét