Viết sai nhiều hóa đơn cho cùng một khách hàng–Kế toán viết hóa đơn giao khách hàng nhưng bị sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng cộng…cho nhiều hóa đơn vậy phải xử lý như thế nào?

–Các thủ tục cần thiết để để xử lý tình huống trên?

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại bắc ninh
*Căn cứ:

– Điều 20 khoản 1,2,3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

– Khoản 7 Điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

*Theo đó:

+++Trường hợp hóa đơn đã lập sai nhưng chưa xé khỏi cuống hay đã xé khỏi cuống giao cho khách hàng phát hiện sai sót mà hai bên chưa khai báo thuế

– Chưa xé khỏi cuối và chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới đúng theo quy định.

– Đã xé hóa đơn và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ: 2 bên Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới đúng theo quy định.

= > Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15]


++++Trường hợp hóa đơn đã lập sai hai bên đã khai báo thuế: trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

++Căn cứ: Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/2/2015

*Theo đó:

–Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh cho từng hóa đơn viết sai hoặc gộp chung 01 biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn viết sai đều được và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

+++ Căn cứ: Khoản 3 - điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Xử lý đối với hóa đơn đã lập

– Nếu sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng cộng… trên hóa đơn thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh, các chỉ tiêu khác không thay đổi ghạch chéo.
– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.
*Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng(số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng **** Nếu có nhiều hóa đơn sai sót thì:

+Cùng một doanh nghiệp mà sai từ 2 hóa đơn trở lên thì : trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

1.Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai

2.Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai

+Nếu nhiều doanh nghiệp bị sai hóa đơn thì:

3.Mỗi doanh nghiệp là một biên bản điều chỉnh cho một hoặc nhiều hóa đơn viết sai

4.Mỗi doanh nghiệp lập 01 hóa đơn điều chỉnh

= > Không được phép gộp chung biên bản điều chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau, không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp.


*Chi tiết tại:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hai bà trưng Công văn 1277/TCT-CS ngày 28/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc Hóa đơn chứng từ sai mã số thuế.
Công văn 5167/CT-HTr ngày 04/02/2015 xuất hóa đơn không theo thứ tự Hà Nội.
Share your views...

0 Respones to "Viết sai nhiều hóa đơn cho cùng một khách hàng"

Đăng nhận xét