Thông tư mới về hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giáCăn cứ để hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá chính là chuẩn mực kế toán VAS 10, QĐ 15/2006 chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư 201/2009 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá, được ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009. Và điểm mới đây, ngày 10 tháng 12 năm 2012, chính thức hiệu lực cho thông tư 179/2012 thay thế thông tư 201/2009. Một quá trình vận dụng thực tiễn và hoàn thiện các vấn đề chất chéo trong việc xử lý chênh lệch tỷ giá vào cuối mỗi năm tài chính.


Theo VAS 10 và thông tư 179/2012 thì có một số điểm chung và thống nhất:

1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động. Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

2. Chênh lệch tỷ giá thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả đầu tư xây dựng hình thànhTSCĐ của DN đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giao dịch các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

3. Việc xử lý chênh lệch tỷ giá váo cuối năm tài chính đối với thời kỳ giải thể và thanh lý được đưa vào chi phí thanh lý hoặc thu nhập thanh lý doanh nghiệp.

Các khoản chênh lệch đánh giá số dư ngoại tệ các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ, sau khi bù trừ chênh lệch tăng hoặc giảm trên tài khoản 413. Số dư cuối kỳ trên tài khoản 413 sẽ được kết chuyển vào doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính.

Tuy nhiên đối với thông tư 201/2009 thì có sự khác biệt và rườm rà hơn. Khi xử lý chênh lệch tỷ giá được đánh giá vào cuối năm thì phân chia làm hai trường hợp ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục tiền tệ, nợ phải thu, nợ phải trả… có gốc ngoại tệ.

1. Nếu là trường hợp ngắn hạn thì sẽ không kết chuyển vào 515 và 635 sau khi bù trừ chênh lệch tăng giảm chênh lệch tỷ giá khi đánh giá vào cuối niên độ trên tài khoản 413. Sẽ treo số dư tài khoản này trên bảng cân đối kế toán và sang đầu năm sau ghi bút toán ngược, xóa số dư.

2. Nếu là trường hợp đánh giá ngoại tệ dài hạn cho các khoản mục trên 1 năm, thì sẽ kết chuyển vào 635 và 515 sau khi bù trừ chênh lệch tăng giảm trên tài khoản 413.

Do vậy, về một khía cạnh nào đó thì thông tư 179/2012 có bước hoàn thiện hơn trong việc hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá vào cuối năm, đồng thời đồng nhất với VAS 10 hơn. Trong khi thông tư 201/2009 hướng dẫn xử lý rườm rà khiến người làm kế toán lúc trước thường phải lựa chọn hạch toán và xử lý theo VAS 10 hay thông tư 201/2009, nhưng nay đã được thống nhất.

Và một điểm cần lưu ý, theo QĐ 15/2006 thì người làm kế toán có quyền chọn lựa hạch toán theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố hay tỷ giá giao dịch tại ngân hàng mở tài khoản giao dịch khiến dẫn đến nhiều tranh cãi và bất cập trong thực tiễn khi vận dụng tỷ giá qui đổi ra đồng Việt Nam, phục vụ cho hạch toán sổ sách. Thì nay, thông tư 179/2012 nêu rõ hơn, cụ thể hơn, là hạch toán theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Và trường hợp doanh nghiệp mở tài khoản nhiều ngân hàng khác nhau, thì có thể thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng Đồng thời thông tư 179/2012 cũng gỡ bỏ đi sự bối rối, tranh cãi trong việc xác định chi phí được trừ hay không được trừ đối với khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đưa vào chi phí.

Theo thông tư 179 thì việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chênh lệch tỷ giá thì thực hiện theo qui định các văn bản pháp luật về thuế TNDN. Còn thông tư 201/2009 thì các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này sẽ đưa vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, trong khi thông tư 18/2011 sửa đổi, bổ sung thông tư 130/2008 về hướng dẫn thi hành thuế TNDN cũng như thông tư 123/2012 đang hiện hành, không cho phép các khoản chi phí phát sinh từ phần lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ (ngoại trừ các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ) vào cuối năm tài chính, là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại long biên Một số điểm bất cập đã được hoàn thiện, gỡ bỏ sự tranh cãi giữa VAS và thông tư hướng dẫn trong thời gian qua. Hy vọng sẽ có nhiều sự cải thiện sát với thực tiễn, giản đơn cho công tác kế toán.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàng mai Theo Webketoan


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ15A. Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo


- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước.

- Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

B. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và TK 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu - Mẫu số 02

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ TK 511 và TK 512 đối ứng với bên Có các TK 521, TK 531, TK 532, TK 333 (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 10

Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02

4. Giá vốn hàng bán - Mã số 11

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 632 "Giá vốn hàng bán" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

5. Lợi tức gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 20

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài chính - Mã số 21

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 515 "Doanh hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

7. Chi phí tài chính - Mã số 22

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 635 "Chi phí tài chính" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

Chi phí lãi vay - Mã số 23

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 "Chi phí tài chính".

8. Chi phí bán hàng - Mã số 24

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 641 "Chi phí bán hàng", đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp - Mã số 25

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" đối ứng với Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 30

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 24 - Mã số 25

11. Thu nhập khác - Mã số 31

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 711 "Thu nhập khác" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

12. Chi phí khác - Mã số 32

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 811 "Chi phí khác" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái.

13. Lợi nhuận khác - Mã số 40

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng 14. Tổng lợi tức trước thuế - Mã số 50

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Mã số 51

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8211.

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Mã số 52

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8212.

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 60

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52)

18. Lãi trên cổ phiếu – Mã số 70

Chỉ tiêu được hướng dẫn tính toán theo thông tư hướng dẫn chuẩn mực số 30 “Lãi trên cổ phiếu”
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận ba đình Theo Ketoanthucte


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Ngân hàng đua khuyến mãiNhiều ngân hàng trên địa bàn TP.HCM bước sang năm mới Quý Tỵ trong tình trạng vắng vẻ cả người gửi tiền lẫn khách đi vay nên đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.


Ngân hàng Phương Đông (OCB) đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Theo đó, với số tiền tiết kiệm tối thiếu từ 10 triệu hoặc 1.000 USD gửi tại OCB, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn là 1 lượng vàng SJC. Bên cạnh đó, các khách hàng có nhu cầu mua các loại xe mang thương hiệu Thaco của Công ty CP ô tô Trường Hải sẽ được OCB ưu đãi vay tới 100% giá trị xe trong thời gian lên đến 60 tháng.

Trong 3 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân, lãi suất áp dụng là 12%/năm, các tháng tiếp theo, khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn so với mức lãi suất cho vay mua ô tô của OCB tại thời điểm đó. Ngoài ra, OCB cũng vừa dành 1.000 tỷ đồng cho DN vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013. Thời gian cho vay và giải ngân thu mua lúa gạo tạm trữ kéo dài đến hết ngày 31-3. Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% tiền vay cho DN trong thời gian từ nay đến hết ngày 20-5.

Tại Ngân hàng Techcombank cũng đang diễn ra chương trình khuyến mãi “Giao dịch xuân, trúng lộc vàng”, kéo dài đến ngày 15-4 dành cho khách hàng gửi tiết kiệm và tài khoản, khách hàng thẻ Techcombank Visa và khách hàng vay tại ngân hàng. Theo đó, các khách hàng gửi tiết kiệm tại Techcombank trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng.

Các chủ thẻ Techcombank Visa khi thực hiện giao dịch thanh toán qua thẻ với giá trị từ 1 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội được hoàn 10% giá trị giao dịch và cơ hội trúng nhiều giải thưởng khác. Ngoài ra, các khách hàng vay tiền mua bất động sản, mua ô tô… cũng có cơ hội được nhận tài khoản tiết kiệm Superkid với số dư 1 triệu đồng…

Nhiều ngân hàng khác như: Ngân hàng Á Châu, Sacombank, HDbank, Ngân hàng Quân đội… cũng đang thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, vay tiền, thanh toán qua thẻ… nhằm đẩy mạnh giao dịch. Tuy vậy, ghi nhận tại các ngân hàng, không khí giao dịch vẫn diễn ra rất ảm đạm. Nhiều ngân hàng hoàn toàn vắng bóng khách hàng.

Theo số liệu của Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay của toàn hệ thống ngân hàng đến ngày 19-2-2013 là âm 0,16% so với cuối năm 2012. Tỷ lệ này dù đã được cải thiện so với mức âm 1% trong tháng 1-2013 và mức âm 3% vào cùng kỳ năm 2012 nhưng cũng cho thấy tình trạng ảm đạm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng. Qua đó cũng cho thấy những lo ngại về khả năng hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra trong năm 2013.

Dù không công bố con số cụ thể, nhưng theo ông Nguyễn Thanh Toại - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ACB ở mức rất chậm. Ông Toại cho biết, trong thời gian tới, ACB sẽ triển khai nhiều sản phẩm mới nhằm đẩy mạnh cho vay tiêu dùng và vay tín chấp. Trong khi đó, ông Phan Huy Khang, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank cho biết, đến thời điểm hiện tại, tín dụng của Sacombank đã tăng 1,8%, huy động vốn cũng tăng trưởng gần 5%. So với mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống, con số trên của Sacombank được xem là mơ ước của nhiều ngân hàng.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trước tỷ lệ tăng trưởng thấp của tín dụng như trên, hiện vẫn còn quá sớm để dự báo con số chính xác về khả năng tăng trưởng của tín dụng trong năm 2013. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2013 là 12%, tuy nhiên, có đạt được mục tiêu trên hay không còn phụ thuộc vào tình hình xử lý nợ xấu, diễn biến của nền kinh tế.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên Trong khi đó, lãnh đạo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM chia sẻ, trước tình hình kinh doanh và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trong năm 2012, trong thời gian tới, việc cho vay cần được thẩm định chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Bởi theo dự báo, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, do đó ngân hàng càng cần phải cẩn trọng hơn.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận ba đình Theo baohaiquan


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt khó khănDù tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước vẫn diễn tiến chậm chạp, tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng: đã và đang xuất hiện những tín hiệu lạc quan, khởi phát từ nỗ lực tái cấu trúc của các doanh nghiệp (DN)…


Xu hướng "tự điều chỉnh”

TS. Trần Du Lịch cho rằng, những diễn biến của nền kinh tế trong thời gian gần đây cho thấy một vài hi vọng trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế. Trong đó, thị trường sẽ diễn ra quá trình tự điều chỉnh và thị phần sẽ được phân chia lại. Đây là cơ hội lạc quan để DN có điều kiện mở rộng thị phần, tăng đầu tư với chi phí rẻ. "Kinh nghiệm cho thấy sau mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế, sau cái họa đều có cái phúc cho những người nắm được thời cơ. Ngay cả thị trường bất động sản, trong bối cảnh ảm đạm hiện nay cũng đang mở ra cái phúc như vậy, chứ không chỉ có họa” – ông Lịch nhận xét.

Ngoài xu hướng phân chia lại thị phần của thị trường, theo TS. Trần Du Lịch, có 3 lý do để lạc quan vào quá trình tái cấu trúc DN trong năm 2013. Thứ nhất là niềm tin của thị trường đang có xu hướng phục hồi, nhờ Chính phủ can thiệp bằng chính sách kịp thời vào đầu tư công, hệ thống ngân hàng thương mại và tập đoàn, tổng công ty nhà nước (làm tăng tổng cầu và phân bố lại nguồn lực). Thứ hai là lạm phát nhiều khả năng sẽ giữ ở mức 6-7% và tỷ giá VNĐ/USD ổn định ở biên độ 2-3% trong năm 2013 (tạo điều kiện cho DN xây dựng kế hoạch kinh doanh) và thứ ba là thị trường đang diễn ra quá trình "tái cơ cấu nghiệt ngã”, trong đó có thị trường lao động. Đây là cơ hội để DN phát triển nguồn nhân lực, thu hút đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

GS. Đào Nguyên Cát cho rằng, điểm chung có thể thấy trong năm nay là nền kinh tế sẽ tiếp tục phải đối đầu với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đồng ý với phân tích của TS. Trần Du Lịch, GS. Cát nhấn mạnh rằng cơ hội tái cấu trúc cho DN vẫn được mở ra. Cụ thể, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính về tháo gỡ các "điểm nghẽn” (hạ lãi suất, có cơ chế bảo lãnh tín dụng cho DN vừa và nhỏ, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN,…) thì yếu tố có thể quyết định vận mệnh cho mỗi DN là việc chủ động tái cấu trúc, khai phá thị trường và có những giải pháp phù hợp "vượt bão”.

Cởi trói cho dòng vốn

Biểu hiện rõ nét nhất cho xu hướng này từ đầu năm đến nay là một loạt chính sách giảm lãi xuất tiền gửi và lãi xuất cho vay đối với các DN sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và DN bất động sản.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, nhờ các chính sách can thiệp kịp thời để khơi thông dòng vốn cho DN mà kinh tế trong nước đang có những tiến triển lạc quan, lạm phát dần được kiểm soát, trong khi chính sách tiền tệ, ngoại hối ổn định. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, năm 2012 được cho là một năm rất khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay, vấn đề lãi suất đối với DN. "Dù rằng năm qua lãi suất bình quân cho vay đã giảm mạnh từ mức 18 – 20% xuống còn 12 – 13% nhưng mức này vẫn còn quá cao so với nguồn vốn vay của các doanh DN FDI. Thực tế, các DN FDI vừa có lợi về vốn với chi phí thấp, vừa có thị trường xuất khẩu của họ nên đã có mức tăng trưởng bứt phá thời gian qua”, ông Hải đánh giá.

Để khắc phục khó khăn về dòng vốn, ông Hải đề xuất Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với DN xuất khẩu, với lãi suất thấp, nhằm thực hiện phương án sản xuất tiếp cận hàng hóa xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh với các DN FDI. Bên cạnh đó, ngân hàng cần tháo gỡ khó khăn về vốn và lãi suất cho DN xuất khẩu, về: giảm lãi suất vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VNĐ xuống; tăng cường bảo lãnh tín dụng.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm Đối với lĩnh vực bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc khơi thông dòng vốn cho DN đầu tư sản xuất lúc này là đặc biệt quan trọng (giải quyết hàng tồn kho và nợ xấu). "Tôi cho rằng có những điểm sáng mà chúng ta kỳ vọng, đó là phân khúc thị trường căn hộ quy mô vừa và nhỏ, với giá trung bình, và một số dự án căn hộ cao cấp được đầu tư bài bản với tiện ích tốt, thân thiện môi trường vẫn được đón nhận”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài khơi thông dòng vốn cho DN bằng chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay thì tự thân DN cũng phải chủ động "tự cứu mình” để duy trì quá trình phục hồi ổn định. Ông Lê Phước Vũ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, đối với mỗi DN phải chủ động và kiểm soát chặt chẽ chi phí từng khâu trong quá trình sản xuất. Có nghĩa là DN phải tính hết tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho thành phẩm, tồn kho sản phẩm dở dang,…tránh chi phí tồn kho, lãi vay ngân hàng để đạt được giá thành thấp nhất và đem lại giá bán cạnh tranh.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tây hồ Theo tapchitaichinh


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1Ngày 11/3/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung ký ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BTC hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.


Khoản tín dụng nhà nước của Chính phủ Liên bang Nga cho Chính phủ Việt Nam vay theo Hiệp định tín dụng được ký giữa hai Chính phủ là vốn vay nước ngoài của Chính phủ Việt Nam. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận nợ với Chính phủ Liên bang Nga và chịu trách nhiệm trả nợ cho Liên bang Nga khi đến hạn. Bộ Tài chính uỷ quyền Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) vay lại toàn bộ khoản vay của Chính phủ Liên bang Nga để đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo hạn mức vay qui định tại Hiệp định tín dụng được ký giữa hai Chính phủ. Mức tiền vay thực tế là tổng số tiền được giải ngân và nhận nợ với Liên bang Nga; thời gian giải ngân: từ năm 2014 đến hết năm 2021.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, cụ thể

Thứ nhất, chủ dự án (Tập đoàn điện lực Việt Nam-EVN), ngoài việc thực hiện các trách nhiệm của Chủ dự án theo quy định, EVN còn có các nhiệm vụ: hàng năm, căn cứ tiến độ thực hiện Dự án và cam kết của Nhà tài trợ, EVN có trách nhiệm lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tài chính cho Dự án theo quy định; bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng cho Dự án theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Vietcombank để đảm bảo thời hạn trả lời hồ sơ đề nghị thanh toán của các tổ chức Nga theo quy định; sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với các điều kiện theo qui định; chịu trách nhiệm nhận nợ, hoàn trả vốn và lãi vay cho VDB theo đúng qui định tại Hợp đồng cho vay lại ký với VDB.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Thứ hai, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là Ngân hàng phục vụ cho Dự án được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc rút vốn vay, viện trợ và trả nợ cho nước ngoài, có các nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp chặt chẽ với Vnesheconombank để xác nhận kịp thời việc đã tiếp nhận bộ chứng từ thanh toán, thông báo chấp thuận hoặc từ chối thanh toán đúng thời hạn tại Thoả thuận ngân hàng và theo quy định; kiểm tra bộ chứng từ thanh toán, thực hiện giải ngân vốn vay theo yêu cầu của EVN và vốn viện trợ từ nguồn xử lý nợ theo Lệnh chi tiền của Bộ Tài chính và trả nợ vốn vay cho phía Nga theo các quy định; Ghi Nợ Tài khoản « trả nợ Nga » tại Vietcombank và gửi Điện báo thanh toán cho Vnesheconombank; Trong thời gian trích nợ để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (18 tháng), gửi sao kê hàng quý cho Vnesheconombank và đối chiếu số liệu đã thanh toán và số dư trên tài khoản « trả nợ Nga » với Vnesheconombank; Căn cứ thông báo trả nợ nhận được từ Vnesheconombank, chậm nhất 15 ngày trước mỗi kỳ hạn trả nợ (15/3 và 15/9), Vietcombank có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính số tiền lãi và gốc phải trả mỗi kỳ để Bộ Tài chính tiến hành trả nợ cho phía Nga thông qua Vietcombank; Định kỳ 6 tháng, Vietcombank có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) tình hình giải ngân vốn vay và viện trợ, việc trả nợ và số dư tín dụng với Liên bang Nga.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm Thứ ba, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền để cho EVN vay lại có trách nhiệm thu hồi nợ cho vay lại từ EVN trả vào Quỹ tích luỹ trả nợ do Bộ Tài chính quản lý để có nguồn trả nợ cho Chính phủ Nga. Ngoài các trách nhiệm của Cơ quan cho vay lại theo quy định, VDB còn có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận kiểm soát chi các khoản thanh toán từ nguồn vốn vay Liên bang Nga cho Dự án kịp thời, theo đúng các quy định. 3

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàn kiếm Theo mof


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Vốn tự có của các ngân hàng giảmTính đến 31/1/2013 quy mô vốn tự có của hệ thống các tổ chức tín dụng giảm 3,79% so với cuối năm 2012, tương đương giảm 17.337 tỷ đồng.


Với thị trường, quy mô vốn tự có là uy tín, sức mạnh của mỗi ngân hàng, thậm chí là một cam kết ngầm với khách hàng về năng lực bảo vệ họ trước rủi ro

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố các dữ liệu cơ bản về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đến tháng 1/2012. Con số đáng chú ý nhất là sự sụt giảm của quy mô vốn tự có.

Dữ liệu này được công bố từ cuối tuần trước. Ban đầu, người tiếp cận có thể giật mình trước mức giảm bất thường của quy mô vốn tự có: tính đến 31/1/2013 so với cuối năm 2012, toàn hệ thống giảm 7,53%; khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm 1,8%; đặc biệt khối ngân hàng cổ phần giảm tới 17,37%.

Giật mình bởi một kênh dữ liệu khác mà chúng tôi tham vấn không phản ánh sự tương đồng. Mặt khác, đặt trong chuỗi thống kê từ tháng 4/2012 đến nay (thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu công bố loại dữ liệu này theo Thông tư 35), việc sụt giảm như vậy là bất thường.

Chúng tôi đã tham vấn đầu mối chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước. Qua rà soát lại, thông tin báo cáo từ tổ chức tín dụng đã có nhầm lẫn dẫn đến sai số đáng kể. Cơ quan thanh tra giám sát đang yêu cầu đầu mối liên quan báo cáo và giải trình.

Và sau rà soát, dữ liệu chốt lại: tính đến 31/1/2013, quy mô vốn tự có của hệ thống các tổ chức tín dụng giảm 3,79% so với cuối năm 2012; khối quốc doanh giảm 1,8% và khối cổ phần giảm 8,93%. Đây là một tham số chính để tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR), nên việc điều chỉnh lại cũng dẫn đến CAR của hệ thống đến thời điểm trên là 13,63% thay vì 12,91%.

Với tỷ lệ trên, quy mô vốn tự có của các tổ chức tín dụng đã giảm 17.337 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2012. Do hạn chế về các mốc dữ liệu tham chiếu (cùng kỳ các năm trước đây không công bố), cũng như có những tác động khách quan, nên chưa thể xem đây là mức giảm mạnh hay không. Song, diễn biến trên là đáng chú ý.

Thứ nhất, đây là sự đứt gãy đầu tiên kể từ khi có dữ liệu cập nhật từ tháng 4/2012.

Thứ hai, các nguyên nhân từ thua lỗ và nợ xấu có là chính yếu hay do yếu tố mùa vụ và các yếu tố khách quan khác?

Vốn tự có của các ngân hàng thương mại bao gồm vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại chưa chia, các quỹ… Đây được xem là chốt chặn cuối cùng trong chuỗi phòng thủ của mỗi nhà băng trước các rủi ro. Thông thường, nó luôn nằm trong xu hướng tăng, do liên tục tích lũy suốt quá trình hoạt động.

Với thị trường, quy mô vốn tự có là uy tín, sức mạnh của mỗi ngân hàng, thậm chí là một cam kết ngầm với khách hàng về năng lực bảo vệ họ trước rủi ro.

Với chính ngân hàng, đây là một tham chiếu quan trọng điều chỉnh cho nhiều hoạt động, như để xác định tỷ lệ an toàn vốn, để xác định các giới hạn và trạng thái trong kinh doanh mà Ngân hàng Nhà nước ấn định, và nhất là về cấp tín dụng.

Nay, một sự sụt giảm như vậy là do đâu và có đáng lo ngại?

Ở yếu tố tác động thứ nhất, diễn biến trong tháng 1/2013 có yếu tố mùa vụ. Đây thường là thời điểm mà các ngân hàng thương mại tiến hành chi trả cổ tức hàng năm; sự sụt giảm so với tháng liền trước theo đó là bình thường và khách quan.

Nhưng năm nay lại có ngoại lệ. Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phương án chia cổ tức năm 2012 phải báo cáo cụ thể, ngân hàng chỉ được chi trả khi đã đảm bảo trích lập dự phòng đầy đủ. Nhiều thành viên phải lùi kế hoạch chi trả cổ tức trước rào cản kỹ thuật này, dẫn đến tích tụ và gia tăng đáng kể quy mô vốn tự có của toàn hệ thống thời gian qua.

Tuy nhiên, trong thời điểm tính toán cho quy mô vốn tự có tháng 1/2013, một số ngân hàng thương mại đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012, như Eximbank, DaiABank, KienLong Bank… Tổng hợp một cách tương đối (do rất nhiều ngân hàng hiện vẫn hạn chế cập nhật thông tin “nội bộ”), ước tính quy mô các ngân hàng thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 1/2013 chỉ chưa đầy 3.000 tỷ đồng. Khoảng 14.000 tỷ đồng vốn tự có còn lại giảm đi do đâu?

Như đề cập ở trên, vốn tự có của ngân hàng thường trong xu thế tăng. Những tác động dẫn đến âm vào vốn là hạn hữu, do các nhà băng đã “hy sinh” lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro (với điều kiện phải đúng và đủ), hoặc do thay đổi về cơ cấu vốn để tính vốn tự có, đặc biệt là do kinh doanh thua lỗ.

Trung tâm kế toán thực hành Tại nam định Bên cạnh chi trả cổ tức với phần nhỏ, diễn biến trong tháng 1/2013 còn có yếu tố khách quan ở cả khối quốc doanh lẫn cổ phần là do nguồn vốn cấp 2 trong cơ cấu vốn tự có sụt giảm, do một số khoản giấy tờ có giá dài hạn đến kỳ đáo hạn.

Và thua lỗ cũng là một nguyên nhân chính, nhưng quy mô lỗ như thế nào, gắn với ngân hàng nào hiện vẫn là ẩn số.

Một tham khảo trong dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước là, ở khối ngân hàng cổ phần, tính đến 31/1/2013, quy mô vốn tự có đã nhỏ hơn quy mô vốn điều lệ, 166.794 tỷ đồng so với 178.249 tỷ đồng. Hay đã có hiện tượng lỗ ăn cả vào vốn điều lệ, mà nếu điều này có trên diện rộng là đáng lo ngại, bởi chốt chặn cuối cùng đã bị tấn công.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tác động trên chỉ có ở 3 ngân hàng thương mại cổ phần trong nhóm phải tái cơ cấu. Trước đây, họ thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng không đúng quy định. Nay, cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước vào cuộc xử lý, yêu cầu thực hiện đúng và đủ, dẫn tới kết quả trên.

Còn tình hình chung, vốn tự có của phần lớn các ngân hàng thương mại khác đều tương đối ổn định và có tăng trưởng.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàng mai Theo tapchitaichinh


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Chỉ tiêu lợi nhuận ngân hàng nhỏ đứng trước thách thứcMùa đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng năm 2013 đang cận kề, song rất ít ngân hàng quy mô vừa và nhỏ hé lộ kế hoạch kinh doanh của năm 2013.


Các nhà băng tỏ ra thận trọng khi nói về mục tiêu lợi nhuận của năm nay, đồng thời cho biết, khó có thể kỳ vọng đạt cao hơn năm vừa qua. Bởi lẽ, hoạt động cho vay gặp khó khăn, chi phí đầu vào chưa thể giảm so với trần lãi suất huy động 8%/năm, trong khi phải giảm lãi suất cho vay mới có thể thu hút được khách hàng tốt, kích cầu được tăng trưởng dư nợ.

Ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc NamA Bank cho biết, cái khó nhất trong phát triển hoạt động cho vay hiện nay chính là cạnh tranh để tìm kiếm được khách hàng tốt cho vay. Trong khi đó, chưa hẳn các doanh nghiệp tốt, có dự án sản xuất - kinh doanh khả thi đã chọn phương án sử dụng vốn vay để mở rộng đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong lúc này. Bởi lẽ, tình hình chung là hàng tồn kho tăng, sức cầu giảm, đầu ra sản phẩm hạn chế. Do đó, dù tín dụng dù có “mở” cũng chưa chắc sẽ tăng trưởng nhanh.

Chính vì vậy, theo ông Tuấn, đây là giai đoạn để các ngân hàng tiếp tục tái cơ cấu bộ máy và nâng cao khả năng quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa nợ xấu gia tăng. Trong bối cảnh này, NamA Bank không thể đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận cao cho năm 2013, mà chỉ kỳ vọng bằng kế hoạch năm 2012 ở mức 600 tỷ đồng.

Trên thực tế, trong năm qua, rất ít ngân hàng đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, kể cả với ngân hàng lớn như Eximbank, ACB, Sacombank hay Techcombank. Nguyên nhân là do nợ xấu tăng cao, kéo theo các khoản trích lập dự phòng tăng mạnh, khiến lợi nhuận của các ngân hàng chỉ bằng 50 - 60% chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Theo đánh giá của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), điều đó đã phản ánh đúng thực trạng hoạt động của các ngân hàng.

Các nhận định đưa ra cho năm nay đối với hoạt động của ngành ngân hàng là còn nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể, tín dụng khó tăng, nợ xấu chưa giảm, trong khi nhà băng phải cạnh tranh lãi suất để thu hút khách hàng tốt cho vay. Điều này sẽ khiến lợi nhuận sụt giảm. Do đó, về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013, các nhà băng lớn khó kỳ vọng đạt mức cao và đối với các ngân hàng nhỏ, đạt bằng năm ngoái cũng đã là thách thức.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại nam định Theo Phó tổng giám đốc HDBank, ông Lê Thành Trung, về cơ bản, các ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận năm 2013 sẽ tốt hơn so với năm 2012. Tuy nhiên, để có thể tăng trưởng bền vững, các ngân hàng sẽ đặt mục tiêu quản trị rủi ro lên hàng đầu, thay vì lợi nhuận cao, nhưng rủi ro tiềm ẩn. Các ngân hàng sẽ rất thận trọng khi đề ra chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Tổng giám đốc MeKong Bank, ông Tay Han Chong chia sẻ, dù tình hình thị trường và tăng trưởng tín dụng khó khăn trong năm 2013, nhưng MeKong Bank vẫn đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay ở mức 300 tỷ đồng so với mức đạt được của năm ngoái là 147 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng đáng kể là áp lực không nhỏ, nhưng Ngân hàng sẽ cố gắng đảm bảo sự tăng trưởng đi cùng với chất lượng tín dụng tốt và khả năng thanh khoản mạnh.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên Mặc dù Chính phủ đã có các giải pháp đưa ra trong năm 2013 thể hiện ý chí, quyết tâm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giải quyết nợ xấu…, thế nhưng, theo một chuyên gia tài chính - ngân hàng, trong ngắn hạn, những khó khăn từ kinh tế vĩ mô (hàng tồn kho cao, thị trường bất động sản đóng băng…) vẫn sẽ là thách thức lớn. Vì vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo, các ngân hàng phải đặc biệt quan tâm và chủ động tái cơ cấu hoạt động, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh. Trong đó, tăng cường xử lý nợ xấu thông qua xử lý tài sản đảm bảo nợ vay, dự phòng rủi ro…, mới có thể kỳ vọng đạt mục tiêu lợi nhuận ở mức không thấp hơn năm ngoái.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàn kiếm Theo tapchitaichinh


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Cần đẹp hay cần minh bạch trong báo cáo thường niên?Báo cáo thường niên (BCTN) là một trong những tài liệu quan trọng nhất của các doanh nghiệp niêm yết để chuyển tải các thông tin cũng như thông điệp đến với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng. Thông qua BCTN, doanh nghiệp niêm yết cũng có cơ hội để thể hiện "đẳng cấp" của mình trong nhiều mặt khác nhau.


Để thực hiện một BCTN với hình thức đẹp, bao gồm giấy chất lượng cao, hình ảnh chữ nghĩa được in ấn một cách rõ nét, có ý tưởng chủ đề xuyên suốt là điều không hề đơn giản. Đầu tiên, công ty niêm yết phải bỏ ra rất nhiều công sức trong việc tổng hợp thông tin, kết hợp với các đơn vị thực hiện in ấn, trình bày. Hiện nay, có những công ty niêm yết có riêng một bộ phận quan hệ nhà đầu tư, và bộ phận này sẽ đảm trách thực hiện báo cáo thường niên.

Cuộc chơi của nhà giàu?

Với những công ty mà bộ phận này không có nhiều người thì việc triển khai sẽ vô cùng căng thẳng. Kế đến là vấn đề chi phí, tức là để thực hiện một báo cáo đẹp thì số tiền có thể lên đến cả trăm triệu. Bộ phận thực hiện BCTN của một doanh nghiệp niêm yết tại sàn HoSE cho biết, năm nay công ty thực hiện 1.000 cuốn và tổng chi phí lên đến 200 triệu đồng. Ban đầu, phía đối tác còn "chào giá" lên đến gần 250 triệu đồng với nhiều chi tiết, ý tưởng độc đáo.

Với những BCTN có chất lượng được đánh giá cao như Dược Hậu Giang, ngoài việc có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty cũng như triển vọng trong tương lai, người đọc còn có thể tiếp cận với những đặc điểm của ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Có trường hợp như BCTN của Gỗ Trường Thành cách đây vài năm đã sẵn sàng để những khó khăn, những vấn đề mình phải đối mặt ngay tại những trang đầu. Tuy nhiên, cũng vẫn có một số BCTN chỉ mới dừng ở mức độ "bắt mắt" theo kiểu chỉ để làm thương hiệu cho doanh nghiệp hơn là đi sâu vào những vấn đề cụ thể.

Ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Dragon Capital, nhớ lại: cách đây 7 - 8 năm, không ít nhà đầu tư nước ngoài khi đến tham dự đại hội cổ đông của một vài công ty niêm yết đã phải "khóc ròng" vì ngoài ngôn ngữ nói trong đại hội tiếng Việt các tài liệu có liên quan cũng thiếu hẳn tiếng Anh. Hiện giờ, đã có nhiều công ty thực hiện BCTN bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để các nhà đầu tư nước ngoài dễ tiếp cận hơn.

Đi tìm sự phổ biến

Nhìn rộng hơn, việc các công ty niêm yết biết chú trọng đến công tác thực hiện BCTN cho thấy một sự cải thiện chung về mặt bằng minh bạch. Có những công ty mặc dù trụ sở ở xa Hà Nội và Tp.HCM, nhưng lại thực hiện BCTN một cách rất chuyên nghiệp; đồng thời bộ phận quan hệ nhà đầu tư cũng được đánh giá cao.

Với các công ty lớn, việc chú trọng đến thực hiện BCTN là điều tích cực. Nhờ vậy, tình trạng làm ăn có lãi, công ty lớn mạnh nhưng lại coi thường cổ đông sẽ được hạn chế. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng cần phải hướng đến cả những doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên sàn.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Mấu chốt của vấn đề này nằm ở suy nghĩ của lãnh đạo doanh nghiệp chứ không đơn thuần là câu chuyện chi phí. Nếu BCTN có đầy đủ thông tin, thông tin vượt cả kỳ vọng của cổ đông thì dù chỉ in trên giấy A4 thông thường và đóng thành tập kiểu tài liệu của sinh viên cũng không mấy ai bận tâm. Vấn đề "đẹp, xấu" tùy vào hoàn cảnh cũng như ý thức của công ty. Nhưng có một thực tế là BCTN khi đã "xấu" về hình thức thì nội dung cũng khó lòng mà "chất".

Dường như suy nghĩ, công ty nhỏ không có gì để "khoe" thì cũng chẳng cần BCTN làm gì cho đẹp vẫn còn một số doanh nghiệp. Cũng nói thêm về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các nhà đầu tư, cổ đông với BCTN. Có bao nhiêu nhà đầu tư chú trọng đến BCTN? Có lẽ những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ chú trọng hơn cả, còn lại các nhà đầu tư cá nhân thì còn tùy.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại long biên Cần lưu ý là tại những công ty có quy mô vốn trung bình hoặc nhỏ thì khả năng có các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ ít hơn. Như vậy, sự thúc đẩy các doanh nghiệp này củng cố chất lượng BCTN phải nằm ở các cổ đông nhỏ lẻ, những cổ đông nội bộ, cổ đông là cán bộ công nhân viên. Có như vậy, các doanh nghiệp mới ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện BCTN là để thể hiện sự minh bạch, trách nhiệm với cổ đông.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa Theo thoibaokinhdoanh


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Ẩn chứa những yếu tố lạm phát trở lạiCPI tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013 thuộc loại thấp hơn cùng kỳ nhiều năm trước. Tuy vẫn nằm trong thông lệ CPI thường giảm sau hai tháng có Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (CPI tháng 3 trong 20 năm trước có 12 năm giảm, chỉ có 8 năm tăng) nhưng diễn biến của giá tháng 3 vẫn hàm chứa nhiều yếu tố đáng lưu tâm...


Thứ nhất, từ bảng số liệu trên, có thể nhận diện CPI tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2013 dưới các góc độ sau.

Một, CPI tháng 3 đã giảm, lần đầu tiên sau 7 tháng tăng liên tục trước đó (tính từ tháng 8/2012, với tốc độ tăng bình quân 1%/tháng) và sau khi tăng cao hơn trong 2 tháng đầu năm (tháng 1 tăng 1,25%, tháng 2 tăng 1,32%).

Hai, CPI tháng 3 năm nay giảm, trong khi tốc độ tăng bình quân của tháng 3 cùng kỳ trong 20 năm trước (là 0,05%).

Ba, tính chung 3 tháng đầu năm, CPI đã tăng 2,39%, thấp thứ hai so với CPI 3 tháng đầu năm từ năm 2004 đến nay (bình quân 3 tháng trong 9 năm trước đây tăng 4,2%, trong đó của 2009 tăng 1,32%).

Bốn, CPI tháng 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng thấp hơn con số tương ứng của 7 tháng trước đó.

Năm, CPI bình quân 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng 6,91%. Đây là con số được dùng để loại trừ khi xác định tốc độ tăng tổng mức bán lẻ, thu nhập, lãi đầu tư...

Sáu, CPI 3 tháng đầu năm trong 13 nhóm hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng, có 3 nhóm tăng cao hơn tốc độ chung, trong đó thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất chủ yếu do tăng từ tháng 1 khi có 10 tỉnh cùng điều chỉnh tăng; nhóm thực phẩm tăng cao thứ hai do nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết Nguyên đán và ăn uống ngoài gia đình tăng cao thứ 3 do đang mùa lễ hội, du lịch.

Thứ hai, từ diễn biến trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm, có thể rút ra một số nhận xét đáng lưu ý để đánh giá, xác định nguyên nhân và dự báo về CPI trong thời gian tới. Có một số yếu tố tác động đến tốc độ tăng thấp này.

Yếu tố quan trọng nhất tác động là tổng cầu đã co lại. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đạt rất thấp so với kế hoạch cả năm (hai tháng đầu năm mới đạt 10,5% kế hoạch cả năm) và giảm khá sâu so với cùng kỳ năm trước (hai tháng giảm 8,1%, trong đó do Trung ương quản lý giảm tới 29,9%). Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì còn giảm sâu hơn nữa.

Nguồn vốn của khu vực dân doanh cũng tăng chậm, thậm chí có thể còn bị giảm khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thấp hơn số doanh nghiệp cũ bị ngừng hoạt động, giải thể (tương ứng là 8.000 so với 8.600); đó là chưa kể xu hướng thu hẹp nhiều hơn là mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tiêu thụ trong nước, biểu hiện chủ yếu ở chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nếu loại trừ yếu tố tăng giá tiêu dùng bình quân hai tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước chỉ tăng 3,6% - tốc độ tăng thấp hiếm thấy trong nhiều năm qua. Tốc độ tăng tồn kho vẫn còn cao, vẫn còn phổ biến ở nhiều ngành, lĩnh vực,từ sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp - xây dựng đến lưu thông, tiền tệ - tín dụng, đặc biệt là bất động sản.

Một yếu tố quan trọng là giá lương thực tăng thấp so với cuối năm trước và giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, lại diễn ra trong 2 năm liền, ngay cả vào dịp Tết Nguyên đán, vào thời kỳ giáp hạt khá dài ở các tỉnh miền Bắc - một hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Có hai nguyên nhân làm cho giá lương thực giảm. Sản lượng lương thực năm trước tăng cao, vụ đông xuân năm nay các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ có diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng tăng. Giá gạo xuất khẩu giảm (2 tháng này giảm tới 13,5% so với cùng kỳ năm trước) giảm do xuất khẩu gạo vào một số thị trường bị suy giảm, do sự cạnh tranh với giá thấp hơn của một số nước có lượng gạo tồn kho lớn như ấn Độ chẳng hạn.

Có yếu tố về tăng trưởng tín dụng- yếu tố trực tiếp tác động đến lạm phát- tuy tháng 2 đã tăng lên, nhưng tính chung 2 tháng vẫn còn mang dấu âm (giảm 0,28%).

Ngoài ra, cũng phải kể đến việc tạm dừng thực hiện tăng giá theo đề xuất của các doanh nghiệp xăng dầu, điện... cũng góp phần hãm tốc độ tăng giá tiêu dùng.

Tuy chỉ số giá cả 3 tháng đầu năm tăng thấp nhưng vẫn chưa thể chủ quan, lơ là với lạm phát. Trước mắt vẫn có những yếu tố làm cho lạm phát có thể tăng cao hơn mục tiêu (lạm phát thấp hơn năm trước), thậm chí có thể tăng cao trở lại.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đang được thực hiện với liều lượng cao hơn, cường độ mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, phạm vu nay còn rộng hơn để thực hiện mục tiêu mới đề r trong năm nay là cơ cấu lại ngân hàng, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thực hiện 3 đột phá chiến lược...

Riêng về tài chính, ngoài các biện pháp giãn, hoãn, nếu khẩu trương thực hiện giải pháp giảm thuế suất từ 25% xuống còn 20% là động thái tích cực cứu trợ doanh nghiệp. Tăng trưởng tín dụng sẽ không còn giảm lớn và kéo dài như cùng kỳ năm trước mà sớm tăng trở lại từ tháng 2. Lãi suất cho vay sẽ giảm xuống và lãi suất huy động cũng giảm xuống ít nhất 1%, sẽ không còn sức hấp dẫn đối với người gửi tiền.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng Tỷ giá sẽ “nhúc nhắc” tăng và sẽ có tác động kép đến lạm phát cả về chi phí đẩy, cả về tâm lý. Giá thực phẩm, giá sữa tiếp tục tăng. Một số mặt hàng tạm dừng tăng giá theo lộ trình giá thị trường, khi CPI tăng thấp sẽ lại được tiếp tục; nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, nếu không có sự cẩn trọng về liều lượng, thời gian... thì sẽ tác động đến lạm phát.

Thứ ba, với tác động của các yếu tố trên, với diễn biến của 3 tháng, có thể dự báo, CPI từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay sẽ không cao, nhưng so với cùng kỳ năm trước sẽ cao hơn (từ tháng 4 đến tháng 8 năm trước CPI chỉ tăng 0,31% - bình quân 1 tháng tăng 0,06%). Trong khi 3 tháng đầu năm đã cao hơn...

Đây là điểm cần lưu ý, bởi mục tiêu đề ra cho năm nay là lạm phát thấp hơn năm trước (6,5% so với 6,81%). Như vậy, với tốc độ tăng của 3 tháng đầu năm, 9 tháng còn lại CPI sẽ chỉ còn "được" tăng 4,01%.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hà đông Theo vinacorp


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Ngân sách chi trả nợ và viện trợ đạt 20.620 tỷ đồng“Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3/2013 ước đạt 22.500 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến 15/3 đạt 136.300 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán năm”, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 3/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.


Trong số nguồn thu trên thì thu nội địa đạt 93.140 tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 20.810 tỷ đồng, bằng 13,1% dự toán.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 29.615 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20.090 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán năm; thu thuê công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20.930 tỷ đồng, bằng 18,2%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 2.250 tỷ đồng, bằng 18,6%; thu phí, lệ phí đạt 1.815 tỷ đồng bằng 13,1% dự toán năm.

Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 34.100 tỷ đồng. Như vậy, trong 15 ngày đầu tháng 3, chi ngân sách gấp 1,5 lần so với nguồn thu.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh Tính chung từ đầu năm đến nửa đầu tháng 3, tổng chi ngân sách đạt 171.930 tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 26.910 tỷ đồng, bằng 15,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 26.000 tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính đạt 124.400 tỷ đồng, bằng 18,9%; chi trả nợ và viện trợ đạt 20.620 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán năm.

Như vậy, bội chi ngân sách từ đầu năm đến nay đạt 35.630 tỷ đồng.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàn kiếm Theo vneconomy


Read More Add your Comment 0 nhận xét


CPI Hà Nội tháng 4 được dự báo giảm khoảng 0,1%Sở Công Thương Hà Nội dự báo: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Hà Nội tháng 4-2013 giảm khoảng 0,1%. Dự báo này dựa trên nhận định giá cả các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đang có xu hướng giảm.


dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại quận hoàng mai Theo đánh giá của Sở Công hương Hà Nội, đối với nhóm hàng lương thực, do nguồn cung gạo trong nước tiếp tục tăng khi vào chính vụ thu hoạch đông xuân, hoạt động thu mua theo chủ trương của Chính phủ vẫn đang diễn ra nên giá không bị dao động mạnh.

Dự báo, giá lúa gạo sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian tới. Đối với nhóm hàng thực phẩm, nguồn cung sản phẩm trứng, thịt gia súc, gia cầm phục vụ người tiêu dùng vẫn dồi dào; dự báo, giá cả nhóm hàng này sẽ giảm và có xu hướng ổn định. Nhóm hàng rau, củ, quả bước vào thời điểm chính vụ nên nguồn cung rau xanh tương đối dồi dào; không còn hiện tượng khan hiếm rau xanh, dự kiến từ nay giá rau sẽ giữ ổn định ở mức thấp.

Cùng với nắm bắt diễn biến thị trường, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường. Đó là việc duy trì tổ chức giao ban doanh nghiệp thường xuyên để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Trung tâm kế toán thực hành Tại minh khai hai bà trưng Theo đó, triển khai có hiệu quả kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố: tập trung phát triển mạng lưới bán hàng ở khu vực ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời lực lượng Quản lý thị trường thành phố thực hiện tốt công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trong tháng 3, tình hình cung cầu, giá cả nhóm hàng lương thực tương đối ổn định; giá thịt lợn, thịt bò giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 2; giá các mặt hàng thịt gà ổn định; riêng giá rau đứng ở mức thấp tại các chợ Hà Nội.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3-2013 trên địa bàn Hà Nội giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 2,04% so với tháng 12-2012 và tăng 5,7% so với cùng kỳ./.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Theo baohaiquan


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tối ưu hóa hoạt động của các trung gian thương mạiNhững doanh nghiệp hoạt động như các trung gian thương mại không đơn thuần chỉ là tìm người cần mua hàng và giới thiệu cho nhà cung cấp. Trên thực tế, họ đóng vai trò như một khâu quan trọng để truyền tải những phản hồi, và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong giao dịch từ cả hai bên.


Do đó, hãy chú ý những điểm sau để hoàn thiện quy trình phản hồi ý kiến vô cùng quan trọng:

Chú ý 1: Phản hồi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Nhiều người làm trung gian thương mại nhầm lẫn rằng một khi giao dịch giữa hai đối tác được kết nối thì trách nhiệm ở giữa cũng chấm dứt, các nhân viên trong công ty thường ngay lập tức không để tâm và bỏ qua những gì liên quan đến hoạt động đó.

Thực tế, bạn vẫn sẽ bị ràng buộc uy tín và trách nhiệm với mọi vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian sau này. Một khi có phản hồi từ người mua cũng như người bán, họ sẽ đòi hỏi một sự đáp ứng từ người trung gian và tiêu tốn công sức cũng như thời gian đáng kể. Do vậy, việc đầu tư thời gian sau khi hợp đồng ký kết dù đem lại cảm giác khó chịu vẫn được coi là điều buộc phải làm.

Chú ý 2: Cẩn trọng trong phân tích yêu cầu từ đối tác

Những yêu cầu từ đối tác dù là nhà cung cấp hay người mua với doanh nghiệp trung gian, giống như việc đặt hàng một chiếc bánh pizza mà bạn là người ghi hóa đơn. Nhớ rằng mỗi khách hàng có những yêu cầu rất riêng, không theo bất cứ cuốn thực đơn nào có sẵn, hơn thế những vị đầu bếp có năng lực có hạn và chỉ có thể làm được một số loại pizza nhất định mà thôi. Do đó, người trung gian như bạn cần phải hết sức tỉnh táo để tiếp cận những phản hồi đề nghị từ cả hai phía dựa trên nhận thức của họ, chứ không phải do tự bạn định tính mà đôi khi có thể "lệch pha" với họ.

Nếu làm rõ nguyện vọng, mong muốn của bạn - thậm chí định rõ những mong muốn đó trong quá trình thực hiện công việc - đối tác rất có thể sẽ tự điều chỉnh. Họ có thể thực hiện những công việc giống nhau về cơ bản một cách khác biệt cho những khách hàng khác nhau nhưng vẫn làm khách hàng hài lòng. Các đối tác cá nhân cũng có những hạn chế và giới hạn nhưng rất có thể họ không chặt chẽ như bạn nghĩ.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại tphcm Chú ý 3: Phản hồi luôn đi kèm giải trình

Ý kiến phản hồi đối với một đối tác không phải nhằm mục đích để làm cho họ cảm thấy được yêu mến. "Tốt lắm!" hoặc thậm chí "Tuyệt vời!" không đem lại cho bạn điều gì nhiều hơn sự thiện chí nhưng cũng rất quan trọng. Hãy nói cho đối tác biết chính xác tại sao bạn thấy công việc có chất lượng cao - đặc biệt nhấn mạnh vào những giá trị bất ngờ mà đối tác mang lại.

Điều đó đảm bảo rằng đối tác sẽ duy trì những việc như vậy. Bạn cũng nên chỉ ra những yếu tố nào không quan trọng dù những yếu tố đó không gây hại gì, để sau này đối tác có thể tạo ra được những giá trị cao hơn thế. Và dĩ nhiên, cũng nên cụ thể những gì bạn không thích và lý do tại sao để đối tác đưa ra những điều chỉnh đối với những việc làm trong tương lai cho bạn.

Chú ý 4: Phản hồi sớm, công nhận kết quả ngay tức thời

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng Trong các giao dịch có tính dài hạn thì người trung gian cần nhớ rằng phản hồi sớm, ngay khi có thể sẽ nâng cao chất lượng công việc trong những giai đoạn sau. Mặc dù hoạt động chưa rõ ràng cũng như chưa thực sự có kết quả nhưng đưa ra ý kiến phản hồi được coi là tốt hơn khi nó đúng lúc bởi vì điều đó giúp cho việc liên kết nó với những công việc vừa mới hoàn thành.

Chú ý rằng sự trì hoãn việc đưa ra ý kiến phản hồi có thể làm xấu quan hệ đối tác, thậm chí tạo ra những cái nhìn phiến diện một cách tổng thể trong những giao dịch tương lai. Cùng với đó, khi một dự án hoàn thành, cần phải công nhận kết quả ngay tức thời đối với cả hai bên. Điều này là một trong những dạng cơ bản của ý kiến phản hồi, tuy nhiên cũng là một trong những điều mà nhiều người quên thực hiện.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Theo thoibaokinhdoanh


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Nỗ lực tìm giải pháp khai thác nguốn thu XNKNgay từ đầu năm 2013, ngành Hải quan đã thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN), tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được của ngành còn hạn chế. Giải pháp nào để vượt qua khó khăn, đây là thực tế nhiều thách thức, ngành Hải quan đã và đang nỗ lực đề xuất và thực hiện giải pháp.


Thách thức thu ngân sách

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) quý 1/2013 của cả nước tăng mạnh, ước đạt 58,89 tỷ USD, tăng 18,3%; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 29,69 tỷ USD, tăng 19,7% và trị giá nhập khẩu ước đạt 29,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Như vậy, đứng trên góc độ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động thương mại, ngành Hải quan đã thực hiện đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, điều đáng bàn là, kim ngạch XNK tăng những số thu ngân sách lại giảm đáng kể. Ước số thu quý I/2013 của ngành chỉ đạt 41.150 tỷ đồng, bằng 17,3% so với dự toán, giảm 7,7% (41.150/ 44.602 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Lý giải của ngành Hải quan cho thầy, số thu ngân sách giảm là do chịu tác động do hoạt động XNK của một số nhóm ngành hàng có thuế suất cao chủ lực như ô tô, sắt thép, quặng...giảm mạnh.

Để tăng thu ngân sách, ngành Hải quan đã và đang thực hiện mạnh mẽ, tập trung vào hải nhóm giải pháp cơ bản.

Thứ nhất, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong năm 2013, ngành Hải quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, tăng cường gặp trực tiếp doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XNK, không gây phiền hà sách nhiễu tiêu cực. Đối với công tác hiện đại hóa, ngành Hải quan tập trung vào 3 mục tiêu cốt lõi là: Triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP; Mở rộng số lượng doanh nghiệp ưu tiên làm thủ tục hải quan; Tiếp tục hiện đại hoá thu ngân sách giữa Thuế - Kho bạc - Hải quan.

Trung tâm kế toán thực hành Tại vĩnh phúc Thứ hai, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách. Với mục tiêu này, ngành nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, phân tích phân loại hàng hóa, góp phần chống gian lận qua giá, mã hàng hóa, C/0. Về chống gian lận thuế, các cục hải quan tăng cường giám sát XNK từ khâu trước, trong và sau thông quan, đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa ra, vào các khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu... Giao chỉ tiêu thu qua công tác kiểm tra sau thông quan tăng 30% so với số thực thu 2012. Công tác chống buôn lậu qua biên giới cũng được tăng cường kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm; điều tra, xử lý có hiệu quả các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại đối với những mặt hàng có thuế suất cao, giá trị kinh tế lớn, như: xăng dầu, khoáng sản, gỗ...

Cần có những điều chỉnh chính sách

Theo ý kiến từ các đơn vị trong ngành Hải quan, bên cạnh sự vận động phát huy từ nội lực, để đảm bảo nguồn thu ngân sách, cần có những điều chỉnh chính sách thuế hợp lý.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh Về biện pháp vĩ mô, thúc đẩy kinh tế, rất cần sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng; Điều chỉnh các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với chính sách thuế, ngành Hải quan đưa ra đề xuất điều chỉnh thuế một số mặt hàng như: XK than, quặng Apatit, thuế NK vàng, thuế NK hương liệu và hóa chất để sản xuất đồ uống… Đặc biệt, đối với dầu thô nhập khẩu, nhập khẩu xăng dầu, máy móc thiết bị của hoạt động dầu khí, cần có giải pháp bảo đảm quản lý, giám sát được việc XK dầu thô, thu đúng, đủ các loại thuế./.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận ba đình Theo mof


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Điện khó đứng yên khi than tăng giá?Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa chính thức đề nghị tăng giá than bán cho điện. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, giá điện sẽ lại có lý do để tăng...


Vì sao phải tăng giá than?

Ông Nguyễn Văn Biên- Phó Tổng Giám đốc Vinacomin cho biết, từ 15.9.2012, giá than bán cho điện đã được điều chỉnh một bước, nhưng hiện cũng mới bằng 71-73% giá thành sản xuất năm 2011 đã được kiểm toán. Nếu so với giá thành năm 2013 thì giá than bán cho điện mới bằng khoảng 63-66% giá thành. "Hiện khoản bù lỗ giá than bán cho điện, chúng tôi vẫn chưa có nguồn để cân đối"- ông Biên nói.

Trong khi đó, theo ông Biên, hoạt động của ngành than đang rất khó khăn, tiền lương công nhân mỏ năm 2012 của Vinacomin đã phải giảm gần 10% so với năm 2011, việc tuyển dụng thợ lò gặp nhiều khó khăn. "Nếu giá bán than cho điện không được điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành và thu nhập của người lao động. Khối lượng than xuất khẩu đã giảm, toàn bộ để phục vụ trong nước. Nếu không điều chỉnh giá bán than cho điện thì tập đoàn không biết lấy tiền đâu để đầu tư" - ông Biên khẳng định.

Theo lãnh đạo ngành than, giá than đang nằm dưới mức thành sản xuất.

Để "đòi" theo giá thị trường cho giá than, Vinacomin đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ Công Thương, đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá than theo lộ trình đảm bảo cuối quý I/2013 giá than ngang bằng giá thành năm 2011 đã được kiểm toán, từ quý III/2013 giá than sẽ bằng giá thành 2013, sau đó tiến tới theo giá thị trường như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả chỉ còn chờ "cái gật đầu" của các bộ ngành và Chính phủ là giá than sẽ được điều chỉnh.

Than tăng thì điện tăng

Trong rất nhiều cuộc họp, Bộ Công Thương đã tuyên bố: "Khi nào giá điện tăng thì giá than mới được tăng. Giá than phải "bám" theo lộ trình tăng giá điện". Từ lập luận này, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng việc giá than tăng thì giá điện cũng sẽ phải tăng lên.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói thẳng: "Kêu cho giá than cũng chính là kêu cho giá điện bởi giá than tăng càng làm cho giá điện có "cớ" để tăng lên và người tiêu dùng cuối cùng lại phải chịu cảnh dùng điện giá cao".

Theo ông Doanh, việc than kêu lỗ và đòi tăng giá là có thật do khai thác than ngày càng khó khăn, nhưng Chính phủ đã cho phép ngành than lấy giá xuất khẩu để bù lỗ cho giá bán trong nước. Dù lượng than xuất khẩu hiện có giảm nhưng vẫn còn xuất. Do vậy, việc cần làm lúc này là phải xem xét thực lỗ của ngành than thế nào? Xuất khẩu than có bù được lỗ không? Hai là phải xem lại cơ chế độc quyền của các "ông lớn" hiện nay. "3 ông lớn than-điện-khí vừa ký hợp tác 3 bên, vậy điều này phát huy hiệu quả thế nào hay chỉ làm cho sự độc quyền to lên? Các tập đoàn tha hồ "làm xiếc" về giá và người tiêu dùng và nền kinh tế phải gánh chịu?!"- ông Doanh nói.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại quận đống đa Cũng đứng ở góc độ giá, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan rất ủng hộ việc giá của các ngành khai thác tài nguyên phải được xem xét, điều chỉnh ở góc độ là ngành đó có lãng phí tài nguyên hay không? Nếu ở khía cạnh này, thì ngành than rất đáng để điều chỉnh giá nhằm làm sao việc khai thác than tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, theo bà Lan, "ngành than chưa phải đã có ý thức tiết kiệm tài nguyên mà họ kêu tăng giá chỉ vì lợi ích của ngành than mà thôi".

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm rằng, với 2 ngành than và điện thì rất cần Nhà nước tạo sức ép để giảm giá thành, tiết kiệm chi phí tránh sức ép tăng giá. "Thực tế cho thấy, 2 ngành này vẫn còn sự lãng phí lớn, đây là bài toán hiệu quả, chứ không chỉ là bài toán giá" - ông Phong nói .

Bà Phạm Chi Lan: "Than tăng giá 1, điện cũng tăng giá 1 như lâu nay là không thể chấp nhận được. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương cần phải tính toán, làm rõ, nếu không là chưa hết trách nhiệm với dân".
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa Theo vef


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Nhờ quyết định hành chính, CPI tháng 4 tăngTổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 chỉ tăng 0,02% so với tháng trước, là tháng 4 có mức tăng thấp nhất kể trong vòng 10 năm trở lại đây.


Tuy nhiên, mức tăng này cũng khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó chỉ số giá của hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM được công bố tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Khi so với các kỳ so sánh khác, CPI tháng 4/2013 vẫn tăng 6,61% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2012 và tăng 2,41% so với tháng 12/2012. Ở các gốc so sánh này, mức tăng CPI tháng 4 năm nay đều thấp hơn các gốc tương ứng của tháng 4 năm 2012.

Sau khi các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh tăng mạnh trong tháng, nhiều ý kiến đã lo ngại rằng giá cả các mặt hàng hóa khác, nhất là các mặt hàng nhạy cảm như lương thực - thực phẩm sẽ tăng giá theo. Tuy nhiên, thực tế đã diễn biến ngược lại.

Không tăng cao mà lương thực thực phẩm lại là nhóm giảm mạnh nhất trong số các nhóm hàng tính chỉ số. Nếu không có tác động mạnh từ nhóm y tế do việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh ở một số địa phương thì chắc chắn chỉ số giá chung sẽ giảm so với tháng trước.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hà đông Ttrong những năm gần đây, đây là tháng đầu tiên ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến các mặt hàng khác là thấp nhất. Theo như phản ánh của các tiểu thương tại chợ Dịch Vọng (Hà Nội), họ không thể tăng giá các hàng nhu yếu phẩm theo giá xăng dầu bởi do kinh tế khó khăn, nhà nhà thắt lưng buộc bụng, việc tăng giá xăng dầu vừa qua chỉ làm ngân sách gia đình nặng nề thêm nên không thể là động lực cho việc tăng giá các mặt hàng khác như trong thời gian trước đây.

CPI tháng này hầu như không thay đổi so với tháng trước là do những tác động trái chiều mạnh mẽ đến từ các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm giao thông và nhóm thuốc và dịch vụ y tế.

Về phía tác động tăng, dịch vụ khám chữa bệnh của 4 tỉnh thành phố là Hải Phòng, Nam Định, Bình Thuận và Tây Ninh đã được điều chỉnh tăng theo quyết định của UBND các tỉnh trên, khiến chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất (3,62%) so với tháng trước, trong đó dịch vụ y tế tăng 4,51%. Theo ước tính, tác động của việc tăng giá của nhóm hàng này lên CPI chung là 0,2%.

Một nhóm hàng khác cũng tăng mạnh và được quan tâm nhiều là nhóm giao thông. Sau hai lần điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng, chỉ số giá nhóm giao thông đã tăng 1,2% so với tháng trước. Mức tăng này là tổng hợp của cả các tác động trực tiếp và gián tiếp của giá xăng dầu tăng thông qua việc tăng cước vận chuyển hành khách của các hãng vận tải.

Trung tâm kế toán thực hành Tại long biên Ở chiều ngược lại, mức giảm gần 1% của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là lực kéo mạnh tác động đến chỉ số chung. Với quyền số 40% trong tổng thể, mức giảm này khiến chỉ số chung giảm gần 0,4% so với tháng trước.

Trong tháng, nhóm lương thực giảm 0,86%, thực phẩm giảm 1,24% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,12% so tháng trước.

Bưu chính viễn thông tiếp tục đóng vai trò là “nhóm bình ổn giá” khi tiếp tục giảm 0,15% so tháng trước. Tính từ đầu năm, giá nhóm này đã giảm 0,28%.

Hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào CPI chung là vàng và Đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều khi được ghi nhận ở các mức tương ứng là giảm 2,56% và tăng 0,01% so với tháng trước.

Xét trong 10 tỉnh được lựa chọn để công bố, duy chỉ có Hải Phòng có chỉ số giá tăng so tháng trước, chỉ số giá 9 tỉnh còn lại đều giảm, thậm chí thành phố Cần Thơ còn giảm khá mạnh -0,44% so với tháng trước.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận đống đa Theo vneconomyRead More Add your Comment 0 nhận xét