Công việc của kế toán giá thành trong sản xuất dượcKế toán giá thành trong sản xuất dược có rất nhiều nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ của kế toán giá thành phải kể đến là tính giá thành sản phẩm, hạch toán các tài khoản kế toán, lập báo cáo và các công việc khác… Dưới đây là những công việc kế toán giá thành trong sản xuất dược phải làm.


>> 6 phương pháp tính giá thành phổ biến nhất cho doanh nghiệp hiện nay
>> 03 phương pháp tính giá thành mà kế toán sản xuất cần nắm rõ
>> MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực

1. Tính giá thành sản phẩm trong sản xuất dược

Công ty sản xuất dược phẩm được biết đến với nhiều nguyên vật liệu nhập, xuất khác nhau. Các nguyên liệu trong quá trình tính giá thành được tập hợp thành các chi phí sản xuất chung như chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí nguyên vật liệu; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…); chi phí tiền lương tập hợp chung hoặc phân loại cho từng đơn hàng, công đoạn – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.

Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.

Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí sản phẩm dược.

2. Hạch toán tài khoản kế toán trong sản xuất dược

Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn. Các doanh nghiệp sản xuất dược thường phải thực hiện việc hạch toán theo doanh nghiệp sản xuất với các tài khoản cần hạch toán.

Một số tài khoản sử dụng chủ yếu trong hạch toán quá trình sản xuất

Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 142 - Chi phí trả trước

Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Tài khoản 155 - Thành phẩm

Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ

Tài khoản 334 - Phải trả công nhân viên

Tài khoản 335 - Chi phí phải trả

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung.

Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

sản xuất dược

3. Lập báo cáo phân tích trong doanh nghiệp sản xuất dược

Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch).

Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu:

⇒ Báo cáo sản xuất: báo cáo nhu cầu nguyên vật liệu, báo cáo sử dụng NVL, báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu đơn hàng)

⇒ Báo cáo chi phí sản xuất: báo cáo tính – phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; báo cáo tổng hợp – chi tiết tiền lương, chi phí chung, khoản mục phí.

⇒ Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.

⇒ Báo cáo đơn hàng: báo cáo thực hiện đơn hàng.

4. Các công việc khác của kế toán doanh nghiệp sản xuất

Ngoài các công việc liên quan đến tính giá thành sản xuất, lập báo cáo và hạch toán tài khoản. Kế toán doanh nghiệp sản xuất dược còn phải thực hiện các công việc như:

Trung tâm kế toán thực hành Tại vĩnh phúc Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt.

Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.

Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên liên quan thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất, hàng tồn kho.

Phối hợp với nhân viên kế toán tổng hợp thực hiện các bảng phân tích – báo cáo tình trạng lãi lỗ.

Định kỳ phối hợp với các bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp

dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải dương Phân loại, lưu trữ cẩn thận các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới của bộ phận.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận kế toán.

Thực hiện các công việc khác khi được kế toán trưởng yêu cầu.
form-news
>> 6 phương pháp tính giá thành phổ biến nhất cho doanh nghiệp hiện nay
>> 03 phương pháp tính giá thành mà kế toán sản xuất cần nắm rõ
>> MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tây hồ MISA Tổng hợp
Share your views...

0 Respones to "Công việc của kế toán giá thành trong sản xuất dược"

Đăng nhận xét