Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không?Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công ty TNHH thì có phải làm quyết toán thuế không hiện đang là thắc mắc của nhiều kế toán hiện nay. Dưới đây là một số thông tin cụ thể giúp kế toán tránh thiếu sót trong quá trình thực hiện công việc.


>> Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp
>> 10 bước để hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất dành cho các Doanh nghiệp
>> Hạch toán quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
>> Trường hợp bắt buộc phải thay đổi con dấu công ty và hồ sơ đổi dấu

1. Quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Điều 12, Khoản 4 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quy định:

“Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.”

Theo quy định trên, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

Báo cáo sử dụng hoá đơn lần cuối, trước khi làm thủ tục chia tách, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với cơ quan thuế quản lý đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý :
Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà kỳ khai thuế cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với tờ khai thuế năm trước liền kề, để thành một kỳ tính thuế năm cuối. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng phải đảm bảo không được vượt quá 15 tháng.

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
2. Những trường hợp không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng “Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

Như vậy nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:
Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
Trường hợp nếu Doanh nghiệp Tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác thì phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không thuộc trong các trường hợp trên.

Kết luận:
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hải phòng Doanh nghiệp phải khai quyết toán khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trừ các trường hợp sau:
+ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
+ Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
Doanh nghiệp có kỳ tính thuế năm cuối cùng ngắn hơn 3 tháng thì được công với kỳ tính thuế năm trước đó và đảm bảo không quá 15 tháng.
Thời hạn nộp tờ khai quyết toán khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
form-news
>> Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp
>> 10 bước để hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất dành cho các Doanh nghiệp
>> Hạch toán quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
>> Trường hợp bắt buộc phải thay đổi con dấu công ty và hồ sơ đổi dấu
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hà đông Tổng hợp
Share your views...

0 Respones to "Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình công ty có phải quyết toán không?"

Đăng nhận xét