Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếpCuối năm là thời điểm lập báo cáo tài chính, web kế toán xin chia sẻ cùng các bạn về cách Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp nhằm giúp những bạn học kế toán có thể hiểu thêm nhé!


I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01

- C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 515 (Phần không thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính).

- C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng kỳ thước thu được kỳ này).

- C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết khách hàng ứng trước tiền mua hàng).

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 331, 152, 153, 156 (ghi âm).

3. Tiền chi trả cho người lao động 03

- C/c SPS Có các TK 111 đối ứng Nợ TK 334 (phần chi trả cho người lao động). (ghi âm)

4. Tiền chi trả lãi vay 04

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 635 (ghi âm).

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 3334 (ghi âm).

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 711, 133, 3386, 344, 144, 244, 461, 414, 415, 431, 136, 138, 112, 111 …

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 811, 333 (không bao gồm thuế TNDN), 144, 244, 3386, 334, 351, 352, 431, 414, 415, 335, 336 …, ngòai các khỏan chi tiền liên quan đến họat động SXKD đã phản ánh ở mã số 02, 03, 04, 05. (ghi âm) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn.

II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21

- C/c vào SPS Có TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 211, 213, 217, 241, 228 (theo chi tiết), TK 331, 341 (chi tiết thanh tóan cho người cung cấp TSCĐ). (ghi âm)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22

- C/c vào khỏan chên lệch giữa thu về thanh lý nhượng bán với chi cho thanh lý, nhượng bán. Nếu thu lớn hơn chi thì ghi bình thường, nếu thu< hơn chi thì ghi âm.

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm).

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 128, 228, 515 (khômh thuộc HĐ kinh doanh và chỉ tiêu 2 của mục II) (theo chi tiết)

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm) kể cả chi phí góp vốn (phần đối ứng với nợ TK 635)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết).

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 515 (phù hợp với nội dung của chỉ tiêu). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn.

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 411

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 411, 419 (ghi âm)

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

- C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 311, 341, 342, 343

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 311, 315, 341, 342, 343. (ghi âm)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 315, 342. (ghi âm)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

- C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 421 (ghi âm) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 6: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tổng hợp 3 chỉ tiêu: (20+30+40). Chỉ tiêu này cũng có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì thì ghi trong dấu ngoặc đơn.

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 Lấy từ chỉ tiêu ” Tiền và tương đương cuối kỳ” của báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập vào cuối kỳ trước. Hoặc tổng hợp số dư dầu kỳ các TK 111, 112, 113 và các tài khỏan đầu tư ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền vào đầu kỳ. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Căn cứ SPS Nợ hoặc Có TK 413 đối ứng các TK tiền và tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện giữ vào cuối kỳ lập báo cáo do thay đổi tỷ giá hối đoái khi được quy đổi ra tiền Việt Nam. Nếu tỷ giá cuối kỳ cao hơn tỷ giá ghi trong sổ trong kỳ thì ghi bình thường, nếu tỷ giá cuối kỳ thấp hơn tỷ giá ghi sổ trong kỳ thì ghi trong dấu ngoặc đơn.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại bắc ninh
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34 Số liệu của chỉ tiêu này phải khớp đúng với tổng số dư cuối kỳ các TK tiền và tương đương tiền. Mã số 70 = Mã số ( 50 + 60 + 61). Hoặc bằng chỉ tiêu có mã số 110 trên bảng cân đối kế tóan năm đó.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hà đông Theo ke-toan
Share your views...

0 Respones to "Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp"

Đăng nhận xét