Quy định lại mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giớiBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính.


Trung tâm kế toán thực hành Tại hà đông
Theo đó, kể từ ngày 25/5/2014, mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là 1% so với mức cũ được quy định tại Thông tư 126 là 2%.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại hà nội Về chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, Thông tư 43 quy định, chi quản lý Quỹ và chi khác: Mức chi không vượt quá 6% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. So với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 103 là không vượt quá 3%.

Thông tư 43 cũng sửa đổi mức chi hỗ trợ nhân đạo không vượt quá 12% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm so với mức chi cũ được quy định tại Thông tư 151 là 15%.
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tại từ liêm Nguồn Tài Chính Điện Tử
Share your views...

0 Respones to "Quy định lại mức doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới"

Đăng nhận xét