Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp
 Căn cứ các quy định tại:– Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTCngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế:


– Điểm b, Khoản 8.2, Điều 16 Thông tư số151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số91/2014/NĐ-CPngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế


– Điểm d, Khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005


– Điểm c, Khoản 1, Điều 211 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014


– Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006


Nội dung :


1.Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể:


Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, doanh nghiệp:


– Không phát sinh hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra (không phát sinh doanh thu và chi phí),


– Chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế


Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng

– Thuộc Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế


2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp nhiều tháng liên tục (kể từ khi thành lập) không phát sinh doanh thu, chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế


Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bịxóatên trongsổđăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại quận 3

– Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;”


– Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;...”


Chi tiết tại: Công văn 2811/TCT-KK 2015 ngày 10 tháng 07 năm 2015 chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng
Share your views...

0 Respones to "Chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp"

Đăng nhận xét