Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động*Căn cứ pháp lý:


- Khoản 1 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


- Điều 1 Chương I Thông tư số151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính


- Khoản 1 Điều 14 Thông tưsố219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tàichínhhướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng


- Điểm 4Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ, có quy định về mức chi cho các khoản chi có tính chất phúc lợi


*Theo đó:


+ Về Thuế TNDN:Chi phúc lợi cho người lao động như chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết, chi nghỉ mát,… được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại đà nẵng

+ Về Thuế GTGT:doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.


*Chi tiết tại: Công văn 4005/TCT-CS kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng khoản chi phúc lợi cho người lao động

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại bắc ninh
Share your views...

0 Respones to "Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động"

Đăng nhận xét