Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng-Nghiệm thu có cân xuất hóa đơn đúng thời điểm khi cả hai bên chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa làm quyết toán công trình-Nếu xuất hóa đơn sai thời điểm sẽ bị phạt hay không?


-Hậu quả của việc xuất hóa đơn sai thời điểm?
+Thời điểm xuất hóa đơn GTGT:


Căn cứ theo: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch


Điều 16. Lập hoá đơn


2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn


a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn


Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.


= > Nghiệm thu là phải xuất hóa đơn không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiềnkhông phụ thuộc vào quyết toán công trình hay chưa quyết toán


= > Thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định xuất hóa đơn GTGT nếu:


-Xuất sai thời điểm có thể phạt theo: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166


-Nếu xuất hóa đơn mà sau này khi quyết toán bị giảm giá trị công trình tất cả cụ thể tại:


-Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:


-" Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập-3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”


-Tại khoản 2.10 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:


-“Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hoá đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”


-Ví dụ: trong tháng 6/2011 Công ty TNHH Xây dựng Công trình ngầm Việt Nam (bên bán) đã xuất hóa đơn theo biên bản thanh lý hợp đồng với Ban quản lý dự án thủy điện 7 (bên mua). Đến tháng 5/2014, sau khi kiểm toán và phê duyệt quyết toán thì giá trị giảm 18.000.000đồng. Trong trường hợp này Công ty TNHH Xây dựng Công trình ngầm Việt Nam phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình (18.000.000đồng) cho Ban quản lý dự án thủy điện 7 theo qui định khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+Thời điểm tính thuế GTGT:


Căn cứ: THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng


Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT


5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


= > Thời điểm nghiệm thu là thời điểm xác định tính thuế GTGT nếu:


-Kê khai thuế theo tháng mà tháng đó nghiệm thu mà chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn = > truy lại thuế VAT đúng thời điểm của tháng nghiệm thu kê khai thuế những sai sót phải trả giá bằng tiền đó là : truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166-Kê khai thuế theo quý mà quý đó nghiệm thu mà chưa xuất hóa đơn để sau này mới xuất hóa đơn = > truy lại thuế VAT đúng thời điểm của quý nghiệm thu của kê khai theo quý những sai sót phải trả giá bằng tiền đó là : truy VAT + phạt chậm nộp 0.05%/ngày + phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166-Hóa đơn sai ngày trong tháng/ quý không khớp ngày nghiệm thu thì chỉ bị phạt: phạt xuất hóa đơn sai thời điểm theo TT10 + phạt vi phạm hành chính hành vi kê khai sai TT166
-Khi thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp nếu DN sổ sách chứng từ sạch sành sanh từ chân đến đầu thì những lỗi này là lỗi moi ra để phạt, nếu Quý công ty làm sai từa lưa hột dưa những sai sót trọng yếu mà tiền truy thu thuế GTGT, TNDN và phạt VI PHẠM đủ mang chỉ tiêu về cho đội kiểm tra thuế thì những sai sót này sẽ được bỏ qua => dĩ nhiên các bạn sẽ ko biết mình đang làm sai và tự cho mình chân lý đúng cứ việc xuất hóa đơn sai và xuất chậm thoải máiTrung tâm kế toán thực hành Tại quận 3+Thời điểm tính Thuế TNDN:


Căn cứ:Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP


Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:Căn cứ: Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


Điều 5. Doanh thu


2.Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:


m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.


-Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiêt bị là sô tiên từ hoạt động xây dựng, lăp đặt bao gôm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại nam định


-Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.= > Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm nghiệm thu hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền


-Việc ghi nhận doanh thu sai thời điểm nếu xuất trong cùng năm thì chỉ truy lại thuế GTGT trong năm


-Nếu sai năm truy lại doanh thu tính thuế TNDN cho năm đó


-Ví dụ: nghiệm thu tháng 1/2016 xuất hóa đơn tháng 8/2016 thì chỉ bị truy lại vat đúng thời điểm, còn thuế TNDN vì trong cùng năm không xét đến, nhưng nếu để đến tháng 2/2017 thì sẽ truy lại thuế TNDN đúng năm tài chính là năm 2016

lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hải phòng
Share your views...

0 Respones to " Thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng"

Đăng nhận xét