Hàng hóa tiêu dùng nội bộ1.Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn hay không? Trường hợp nào phải xuất hóa đơn?2.Căn cứ văn bản pháp lý nào?


*Căn cứ pháp lý:


– Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về giá tính thuế


– Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Trung tâm kế toán thực hành Tại tphcm


*** Theo đó:


+++ Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.


– Hàng hóa luân chuyển nội bộnhư hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.”

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại tphcm


– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”


= > Như vậy: công ty Mẹ xuất NVL, CCDC, HH cho chi nhánh thì không phải tính, nộp thuế GTGT nhưng vẫn phải xuất hóa đơn trên hóa đơn ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi, gạch bỏ.


*** Chi tiết tại: Công văn số 338/CT-TTHT ngày 13/10/2014 trả lời Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm. V/v hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại hải phòng
Share your views...

0 Respones to " Hàng hóa tiêu dùng nội bộ"

Đăng nhận xét